Kontakt
Ing.Emil Chnápko
Blagoevová 6
851 04 Bratislava
Slovenská republika

chnapko.emil@gmail.com

+421 2 38 10 27 11
+421 9 05 82 31 98

© 2013 poistneporadenstvo